Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”). W związku z tym informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18. Spółka MIRBUD S.A. zwana jest dalej „Administratorem”.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mirbud.pl
  • listownie: MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice,

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować z Administratorami w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 9.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną, w celu przesyłania drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i sms, informacji handlowej, dotyczącej działalności MIRBUD S.A., a także informacji o charakterze marketingu bezpośredniego, także przy użyciu automatycznych systemów wywołujących.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • pracownicy i współpracownicy Administratora,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
  • pośrednicy nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem).

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE + Islandia, Lichtenstein i Norwegia).

9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w do wolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.